ชุดทดสอบน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น SI-2

      

รายละเอียด :
 ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ ถ้วยน้ำ อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร ถ้ามีเชื้อโรคปะปนอยู่
จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารหรือ โรคอาหารเป็นพิษ การตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าวโดยชุดตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium ทางภาคสนามที่คิดค้นโดยกรมอนามัย เป็นชุดตรวจสอบอย่างง่ายต่อการ
ปฏิบัติสามารถทราบผลได้ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง

ประโยชน์ของชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium
          ใช้ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหารโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสี
ของอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Simediumจากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่น สีม่วงปนเหลือง สีเหลือง
มีความขุ่นและมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆและมีกลิ่นเหม็นบูด ใช้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวัง
และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

จำนวนตัวอย่าง : 50 ตัวอย่าง / ชุด
การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน
         -      ถ้าเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 ถึง 10 องศาเซลเซียส จะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน
         -      ถ้าเก็บในกล่องบรรจุที่แห้งและที่อุณหภูมิห้องจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2เดือน
ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น SI-2

1. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70%
2. ทำความสะอาดมือ/เครื่องมือด้วยแอลกอฮอล์ 70 %
3.ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบปากขวดน้ำยา SI-2
4. ตัดแทบรัดปากขวดออกด้วยมีดที่เช็ดแอลกอฮอล์ 70%
.5. ใช้ปลายมีดเปิดแทบรัดปากขวดออก
6. ฉีกห่อไม้พันสำลีด้านไม้แล้วจุ่มลงในขวด SI-2 บิดไม้พอหมาด
7. ใช้ไม้พันสำลี 1 อันต่อชุดทดสอบ SI-2 1ชุด และต่อภาชนะอุปกรณ์
    3-5 ชิ้นต่อประเภท  
 7.1 นำไม้พันสำลีมาป้ายผิวภาชนะอุปกรณ์ที่จะตรวจโดยป้ายพร้อมหมุน
         ไม้ไปช้าๆ ตามพื้นผิวที่สัมผัสอาหาร จานสวอปพื้นที่ 4 ตารางนิ้ว
   7.2 ช้อนสวอปพื้นที่ที่สัมผัสอาหาร
   7.3 แก้วสวอปครึ่งนิ้วจากขอบบน
   7.4 ไม้ตะเกรียบสวอปหนึ่งนิ้วจากปลาย
   7.5 เขียงสวอปพื้นที่ 4 ตารางนิ้วด้านที่ใช้งานเพียง 1 ชิ้น
8. หักไม้สวอปโดยดึงไม้ให้โผล่พ้นจากปากขวดครึ่งหนึ่ง
9. แล้วหักไม้พันสำลีกับปากขวดปล่อยไม้ลงในขวด
10. ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อ
11. แล้วปิดฝาทันที
วิธีการสวอปมือ
1.  สวอปมือที่ถนัด โดยสวอปนิ้วจากปลายนิ้วข้อที่ 2 ยหเว้นหัวแม่มือ
    ให้สวอปถึงข้อที่ 1
2.  แล้วหักไม้พันสำลีกับปากขวดปล่อยไม้ลงในขวด
3.  หักสวอปโดยดึงไม้ให้โผล่พ้นจากปากขวดครึ่งหนึ่ง
4.  ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อ
5.  แล้วปิดฝาทันที
วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารเหลว
1. ใช้ช้อนชาที่ฆ่าเชื้อแล้ว ตกอาหารเหลวประมาณ 1 ช้อนชา
.   ใส่ในขวดน้ำยา SI-2
วิธีเก็บตัวอย่างอาหารแข็ง
1. ใช้กรรไกรที่ฆ่าเชื้อแล้ว ตัดอาหารแข็งให้มีขนาดเล็กลง
2. ใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบอาหารใส่ลงในขวดน้ำยา SI-2 ,1กรัม
หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง

( Reference : u&v holding )   
ข้อมูล : นางสาวนงลักษณ์ ไทยประเสริฐ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน