ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์Steroid ในยาแผนโบราณ

 ชุดทดสอบ DMSc Steroil เป็นชุดทดสอบสำหรับใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับ
เดกซ์ซาเมธาโซน และเพร็ดนิโซโลน ซึ่งเป็นสารสเตียรอยด์ที่ใช้ปนปลอมในยาแผนโบราณ
รูปแบบต่างๆ เช่น ยาลูกกลอน ยาน้ำ ยาเม็ด และแคปซูล เป็นต้น
       ลักษณะการตรวจเป็นแบบให้เชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิ
(Immunochromatography) ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้สำหรับเดกซ์ซาเมธาโซน เท่ากับ
1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และสำหรับ เพร็ดนิโซโลน เท่ากับ 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ1. ใช้เป็นวิธีทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจหา Dexamethasone และ Prednisolone ที่ปนปลอมในยา แผนโบราณ
2. วิธีใช้สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปและใช้ในภาคสนามได้
3. สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ และใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและ บำบัดรักษาผู้ป่วยที่รับประทานยาที่ผสมสารสเตอรอยด์
4. ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้ฌฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด
ชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 10 , 20 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ปี
-ความไวของชุดทดสอบ
ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจได้คือ 2 ไมโครกรัม

ขั้นตอนการทดสอบ

1. บดเม็ดยาให้แตกละเอียดหรือใช้กรรไกรสะอาดตัดเป็นชิ้นเล็กๆ
2. ตักตัวอย่างด้วยหลอดพลาสติกสำหรับตักตัวอย่างของแข็ง หรือ
    หลอดหยดตัวอย่าง
3. หยดน้ำยาจากขวดบรรจุน้ำยาละลายตัวอย่าง ลงในหลอดทดสอบ
    ที่ใส่ตัวอย่างจนถึงขีดสีแดงที่ข้างหลอดทดสอบ (ขีดบน)
4. ปิดด้วยจุกพลาสติก เขย่าให้เข้ากันประมาณ 3 นาที
5. ตั้งทิ้งไว้จนเกิดการแยกชั้น
6. น้ำชุดทดสอบออกจากซองบรรจุ วางชุดทดสอบบนพื้นราบที่
    สะอาด ใช้หลอดหยดตัวอย่างดูดน้ำยาส่วนใสโดยระวังไม่ให้
    มีอากาศและหยดลงหลุมทดสอบในลักษณะตั้งตรงทีละหยด
    จำนวน 4 หยด
7. อ่านผลการทดสอบภายใน 10-15 นาที
ผลลบ : ปรากฎแถบสีม่วงแดง 2 แถบ บริเวณตำแหน่ง C และ T ที่
            หน้าตางแสดงผล โดยความเข้มข้นสีที่ตำแหน่ง T อาจจะ
            เข้มหรือจางกว่าตำแหน่ง C ก็ได้

ผลบวก : ปรากฎแถบสีม่วงแดงเพียงแถบเดียว บริเวณตำแหน่ง C
            ที่หน้าต่างแสดงผลแสดงว่ามีสเตียรอยด์ชนิดเดกซ์ซาเมธา
            โซน หรือ เพร็ดนิโซโลนปนปลอมในในตัวอย่างที่ทดสอบ
หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง