ProductS
 

อ.31ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม
หลักการ  
 

น้ำ มีความสำคัญต่อชีวิตคน ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 2.5 ลิตร ซึ่งการทำให้น้ำสะอาด
 ปราศจากเชื้อโรคสามารถใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำ
การเติมคลอรีนในน้ำดื่มเพื่อฆ่าเชื้อโรค ต้องเติมในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้
เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรค และไม่มีกลิ่นฉุน เพื่อการยอมรับของผู้บริโภค 
  การทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ สามารถใช้ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้ำดื่ม อ 31 ซึ่งคิดค้นรูปแบบโดยกรมอนามัย เป็นวิธีการทดสอบที่ง่าย
และสะดวกรวดเร็ว โดยการอ่านค่าของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม
จากการเปรียบเทียบสีกับมาตรฐานของชุด อ 31 ซึ่งอาศัยการเกิดสีของคลอรีนอิสระ
คงเหลือตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Wastewater, 12thed.
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า การทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ ในน้ำดื่มด้วยชุด อ 31
ให้ผลสอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 97 %

อุปกรณ์ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม อ 31 ประกอบด้วย   
 

1.กล่องพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกล่องมีการแบ่งกั้นเป็นช่อง
ให้ได้สัดส่วนกับขวดที่ใส่ จำนวน 5ช่อง ติดฉลากด้านหน้าและด้านหลัง


2.ขวดเทียบสี ทำด้วยแก้วคุณภาพดี (Borosilicate glass) ขนาดความจุ 24 มิลิลิตร  บรรจุสีมาตรฐาน เพื่อบอกรัะดับของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม
ที่มีระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือที่ระดับ 0.2, 0.5 และ
 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร จำนวน 3 ขวด


3. ขวดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่มเป็นขวดแก้วเปล่า ทำด้วยแก้วคุณภาพดี (Borosilicate glass) มีขีดชัดเจน บอกระดับของน้ำตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ
ปิดด้วยฝา 2 ชั้น จำนวน 1 ขวด

4.ขวดพลาสติกบรรจุสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ ขนาดบรรจุ 12 มิลลิลิตร พอเพียงสำหรับทดสอบน้ำตัวอย่าง 60 ตัวอย่าง จำนวน 1 ขวด มีฉลากระบุชื่อสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ และคำเตือน อุปกรณ์จากข้อ 2, 3 และ 4

ข้อควรระวัง  
       1. อย่าให้สารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ ปนเปื้อนในน้ำดื่ม
     2. เก็บสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ  ให้พ้นมือเด็ก
     3. ถ้าสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาด
การเก็บรักษาและอายุการใช้งานชุดตรวจสอบ อ 31
  เก็บชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ 31 ที่อุณหภูมิห้องไม่โดนแสงแดด ขวดเทียบสีและน้ำยาตรวจสอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังการผลิต
วิธีใช้งาน  
1.เตรียมอุปกรณ์สำหรับชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม   
   - ตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการทดสอบประมาณ 3/4 ถ้วย
 - ขวดเทียบสี ระบุระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือที่ระดับ 0.2, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร จำนวน 3 ขวด 
 - ขวดเปล่าสำหรับใส่น้ำตัวอย่างเพื่อทดสอบ จำนวน 1 ขวด 
 - ขวดพลาสติกบรรจุสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ จำนวน 1 ขวด
 
  2.  รินตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบลงในขวดแก้วจนถึงที่ขีดที่กำหนดไว้
 
3. หยดสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ  จำนวน 4 หยดลงในน้ำตัวอย่าง
 
4. ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดตัวอย่างไป-มา 20 ครั้ง สังเกตุการเกิดสีในขวดตัวอย่างทดสอบ  
 
5. เทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐาน คลอรีนอิสระคงเหลือ ค่าที่อ่านได้คือ ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (มิลลิกรัม / ลิตร)
 
การปฏิบัติหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว
  1. เทน้ำตัวอย่างในขวดแก้วใสทิ้งในที่เหมาะสม (เช่นน้ำทิ้ง)        
2. ล้างขวดแก้วใสให้สะอาด        
3. คว่ำขวดแก้วใสให้แห้ง        
4. เก็บขวดแก้วใส่เข้าช่องเดิมในกล่องชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ 31 เพื่อการใช้ครั้งต่อไป