รายละเอียดผลิตภัณฑ์ น้ำยาสารเคมีกำจัดปลวก อาเจนด้า 25 อีซี ( AGENDA 25 EC )(TERMITE)

สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล 25% EC ( fipronil 25% EC)
คุณสมบัติ
      อาเจนด้า 25 อี ซี แตกต่างจากสารกำจัดปลวกทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เฉพาะ ปลวกจะไม่รู้ถึงอันตราย
ที่แฝงอยู่ในดิน ปลวกจะได้รับ อาเจนด้า ไปอย่างไม่รู้ตัว และโดยธรรมชาติ อาเจนด้า จะถูกแบ่ง
และถ่ายโอนจากปลวกตัวหนึ่งไปสู่ตัวอื่นๆ ที่อยู่ภายในรัง สามารถกำจัดปลวกได้นาน 3 – 5 ป
ี มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นฉุน และมีความคุ้มค่า เพราะกำจัดปลวกได้แม้ที่
มีความเข้มข้นต่ำ ( 0.02 – 0.03 %)
คุณสมบัติ
ค่าความปลอดภัย (FIPRONIL)LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก >92 mg/kg

ลักษณะเฉพาะ
ชื่อการค้า
อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)
(Trade name
กล่มสารเคมี
เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
(Chemical group)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
ฟิโปรนิล 2.5%w/v (Fipronil 2.5%w/v)
(Common name &%)
ชื่อเคมี
(+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-x,x,x,-trifluoro-p-toly)-4-
(Chemical name)
trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile
สูตรเอ็มพิริคอล
C12H4CI2F6N4OS
(Empirical name)
WHO Classification
Class III, slightly toxic (พิษน้อย)
ชนิดหรือรูปแบบ
แบบสารละลายสูตรน้ำมัน (Emulsifier Concentration)
(Formulation)
ลักษณะที่ปรากฏ
ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
(Appearance)
กลิ่น (Odor)
มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
อัตราการใช้  :  อาเจนด้า  25  อีซี 1 ลิตร ต่อ น้ำ 100  ลิตร
วิธีใช้
(ก.)   ก่อนการปลูกสร้าง หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ อาเจนด้า 25 อีซี เทราดหรือพ่นลงบนดินบริเวณ
      ที่ จะเทคอนกรีดให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นแรงดันมาตรฐาน 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กับหัวพ่นชนิดให้ละออง
      แบบหยาบ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีดให้เสร็จภายในวันเดียว ถ้าไม่สามารถ
      เทพื้นคอนกรีดให้เสร็จในวันนั้นได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกัน
      ฝนและแสงแดด หลังจากนั้นให้อัดสารเคมี อาเจนด้า 25 อีซี รอบแนวพื้นคอนกรีดโดย
1.  ใช้ท่อสารเคมีกำจัดปลวก (Rodding) โดยใช้ อาเจนด้า 25 อีซี ที่ผสมแล้วอัดเข้าไปในดิน ในอัตรา 5 ลิตร
     ต่อความยาว 1 เมตร ลึก 30 เมตร อัดสารเคมีกำจัดปลวก อาเจนด้า 25 อีซี ห่างกันแต่ละจุด 20 เซนติเมตร
2.   หรือ ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตรแล้วฉีดพ่น อาเจนด้า 25 อีซี ที่ผสมแล้ว 5 ลิตร 
     ต่อความยาว 1 เมตร ควรฉีดพ่น อาเจนด้า 25 อีซี ลงบนดินที่ขุดขึ้นมาก่อนนำกลบลงในร่องตามเดิม
     เพื่อสร้างแนวป้องกันปลวก

(ข.)   สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเรีบยร้อยแล้ว เจาะรูที่พื้นอาคาร และพื้นคอนกรีดโดยรอบ ให้ห่างกันจุดละ
      ประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร แล้วอัด อาเจนด้า 25 อีซี ตามอัตราส่วนผสมข้างต้นโดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรง
      ดันมาตรฐานประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้วลงไปใต้พื้นคอนกรีด นอกอาคารให้ใช้ท่ออัดสารเคมี
      หรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธี ในข้อ ก.
      สำหรับบริเวณรอบๆ อาคารและสนามหญ้าที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน
ใช้ อาเจนด้า 25 อีซี ตาม ส่วนผสมข้างต้นเทราด หรือฉีดพ่นบริเวณ และสถานที่ที่พบเห็นปลวก หรือแมลง 
อื่นๆ จนทั่ว
     สำหรับเสาไม้หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ในดิน อัด อาเจนด้า 25 อีซี ตามอัตราส่วนที่ผสมข้างต้น ลงในดินรอบ
เสาไม้ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ ความลึก 30 เซนติเมตร

หมายเหตุ  สารเคมีที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไป
        ก่อนทำการฉีดพ่น  จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าชุดสำหรับปฏิบัติงาน ถุงมือยาง หน้ากากที่ปิดปากและจมูก
        หลังการฉีดพ่น  ให้ชำระล้างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกครั้ง