ทรายเทมีฟอส 1 % (9เอ็ม)


รายละเอียดผลิตภัณฑ
์ ทรายทีมีฟอส 1% W/W Sand Granules  "ทราย 9เอ็ม (9M)"

            ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลง “9 เอ็ม” สารออกฤทธิ์ คือ temephos (กลุ่มเคมี organophosphate) มีค่าความเป็นพิษ (LD50) เท่ากับ 8600 mg/kg. ใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงก้นป่อง ทราย9Mออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยูได้นานกว่า 3 เดือน มีอินทรีย์วัตถุตกค้าง/ปนเปื้อนอยู่น้อย กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาใช้ในการกำจัดลูก น้ำของยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ สารออกฤทธิ์ของทราย9Mคือ temephos ซึ่งสารเทมีฟอส จะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ รวมทั้ง สามารถกำจัดตัวอ่อน ของแมลงต่างๆ เช่น ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ แมลงหวี่ขาว เป็นต้น ทรายอะเบท ยังปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลาทอง อาจเกิดอันตรายได้
  -  เลขทะเบียน อย.วอส.1434/2554

          วิธีใช้ คือ นำทราย9M 1 กรัม ใส่ในน้ำ 1 ลิตร หรือ 10 กรัม ในน้ำ 100 ลิตร หรือทราย9M 20 กรัมในน้ำ200 ลิตร(ตุ่มมังกร) สามารถใส่ทราย9Mได้ทั้งในน้ำดื่ม (ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001 และมาตรฐาน GMP ซึ่งได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก WHO และหน่วยงานสาธารณสุข ว่าเป็นทรายที่ปรอดภัยใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงก้นปล่อง ในแหล่งน้ำทั่วไป) และสามารถใช้ในท่อระบายน้ำ น้ำตามท้องร่อง ต่างๆ

         ข้อดี ของการใช้ทราย9M ได้แก่
      1. เมื่อใส่ทราย9Mในภาชนะที่มีน้ำขัง ทราย9Mจะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง และจะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับวิธีการใชน้ำด้วย)
      2.ทราย9M  เป็นสารเคมีที่มีอันตรายน้อย (LD50 8600 mg/kg.) ถ้าใส่ทราย9Mตามอัตราส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ จะไม่เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

          ทราย9เอ็ม1% เอสจี( 9M 1% SG) เป็นทรายเคลือบสารทีมีฟอส (Temephose ) ความเข้มข้น 1 % สารทีมีฟอสเป็นสารเคมีกลุ่ม ออแกนโนฟอสเฟส(Organno Phosphate) ซึ่งมีฤทธิ์ทางระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุง ชนิดต่างๆ มีขนาด 25 กก./ถัง  ขนาด 20 กรัม/ซอง ขนาด 50 กรัม/ซอง รวมทั้งยังมีบรรจุ 20 กรัม ในซอง แบบถุงชา ซึ่งสามารถ ใส่ในตุ่มน้ำได้เลยโดยไม่ต้องบรรจุใหม่

         ควรใช้ทราย9M ตามอัตราที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงก่อนใช้ทราย9M ควรศึกษารายระเอียดและอ่านคำแนะนำ วิธีการใช้ในฉลาก และปฏิบัติโดยเคร่งครัด