ProductS
 

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ

-หลักการ    น้ำ มีความสำคัญต่อชีวิตคน ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 2.5 ลิตร
ซึ่งการทำให้น้ำสะอาด ปราศจากเชื้อโรคสามารถใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค
ที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำ การเติมคลอรีนในน้ำดื่มเพื่อฆ่าเชื้อโรค 
ต้องเติมในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรค
 และไม่มีกลิ่นฉุน เพื่อการยอมรับของผู้บริโภค   
     
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
      
การทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ สามารถใช้
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม Vunique ปริมาณ 0.15-2.00 mg/1
เป็นวิธีการทดสอบที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยการอ่านค่าของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม
จากการเปรียบเทียบสีกับมาตรฐาน  ซึ่งอาศัยการเกิดสีของคลอรีนอิสระคงเหลือ

- จำนวนชุดทดสอบ 250 test / กล่อง
-ความไวของชุดทดสอบระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.15 ถึง 2.00 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม
1. ล้างหลอดทดสอบ ด้วยน้ำตัวอย่าง แล้วเติมให้ถึง 5 มล.
2. หยดน้ำยา จำนวน 3 หยด แล้วเขย่าให้เข้ากัน
3. ว่างหลอดทดสอบบนแผ่นเทียบสี
4. มองจากด้านบนแผ่นเทียบสีและอ่านค้าทันที
ข้อ ควรระวัง

1. ห้าม วางไกล้มือเด็ก การ เก็บรักษา
- เก็บ ที่อุณหภูมิห้อง
- ห้ามถูกแสงแดด

ข้อควรระวัง
-
หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือด้วยสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาด
-  ควรเก็บชุดทดสอบให้ไกลมือเด็ก

หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง