กระเป๋าตรวจการแก้พิษสารกำจัดศัตรูพืช

ประกอบด้วย
1. สำลี (20 กรัม) 1 ห่อ
2. แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค (30 มิลลิลิตร) 1 ขวด
3. Blood Lancet (200 อัน) 1 กล่อง
4. Micro Haematocrit tube (Red)(100 tube) 1 ขวด
5. Slide ขนาด 2.5x7.5 ซม.10 แผ่น
6. ปากคีบ ขนาด 5 นิ้ว 1 อัน
7. Pipette Tip with Dropper Bulb 1 ชุด
8. ถาดดินน้ำมัน 1 ถาด
9. Rack พลาสติกใส ขนาด 6x8.5x4.5 ซม.