ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า

-หลักการ
     ปรอทแอมโมเนีย (Ammoniated mercury) รบกวนเอนไซม์ ไทโรซิเนส โดยรวมตัวกับโปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์
และสามารถจับตัวกับไออนทองแดงที่มีอยู่ในเอนไซม์ ทำให้ลดการสร้างเมลานิน
      ปรอทแอมโมเนียเป็นสารประกอบของปรอทซึ่ง เป็นโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของปรอทแอมโมเนียติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้มีการสะสมปรอทในผิวหนัง และดูดซึมเข้าสู้กระแสโลหิต
ทำให้ตับและไตพิการ โรคโลหิตจางเป็นต้น
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 20 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ปี
-การประเมินประสิทธิภาพ DMSc AmmHg Tek
1.คุณลักษณะที่ประเมิน (Performance Characteristc)
    - ปริมาณระดับต่ำสุดที่ตรวจพบ (detection Iimit) = 0.15% w/w
    - ความจำเพาะ (specficity) = มีสารรบกวนเป็นสารกลุ่มที่ให้ก๊าซ (แอมโมเนียได้ง่าย) เช่น  UREA เป็นต้น
อุปกรณ์ชุดทดสอบ ประกอบด้วย
1. กระดาษลิตมัส                   20 ชิ้น
2. จุกยาง                                2 อัน
3. แท่งแก้ว                             4 แท่ง
4. หลอดทดลอง                    6 หลอด
5. กระบอกดูดน้ำยา                1 กนะบอก
6. สารเคมี                              20 ขวด
7. น้ำยา                                  1 ขวด
8. กระดาษนุ่ม                         1 ซอง
9. ภาชนะอะลูมิเนียม              1 ใบ
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า

1. ตักตัวอย่างครีมที่ละน้อยขนาดเท่าเมล็ดถั่วลิสง หย่อนครีมลงสู่
    ก้นหลอดทดลองให้ได้ตัวอย่างประมาณ 3 กรัม หรือ 1 ตรับ
2. เทสารเคมีใส่ลงในหลอดทดลองจนหมดขวดและดูดน้ำยา
    ปริมาตร 5 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลอง
    
    หยดน้ำยา 1-2 หยด ลงบนกระดาษลิตมัส 1 ชิ้น พอเปียกชื้นโดย
    ทั่ว
3. เทน้ำเดือดใหม่ๆ ลงในภาชนะอลูมิเนียมจนเกือบเต็ม
    นำหลอดทดลองนี้ตั้งในภาชนะอลูมิเนียมทิ้งไว้ประมาณ 20     วินาที
4.รีบปิดหลอดทดลองให้สนิทด้วยจุกยาง โดยมีกระดาษลิตมัส
   จาก ข้อ 3 เสียบห้อยอยู่ภายในให้มีความยาวประมาณ    2.5เซนติเมตร
5. แก่วงหลอดทดลองเบาๆ ตลอดเวลานาน 5-10นาที เพื่อให้ครีม
    ละลายผสมกับน้ำยา โดยให้ปลายหลอดส่วนที่มีตัวอย่างจุ่ม
    แช่อยู่ใต้ผิวน้ำ และเอียงหลอดประมาณ 45 องศา ทั้งนี้ไม่ควร
    แกวางหลอดแรง จนของเหลวกระเด็นถูกกระดาษลิตมัส
การอ่านผล
- ผลบวก : กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีเหลือง เป็นสีเขียวเข้มถึง
  สีน้ำเงิน ขึ้นอยู่กับปริมาณของปรอทแอมโมเนียที่มีในตัวอย่าง

- ผลลบ : กระดาษลิตมัสไม่เปรียนสี

  (ปรอทแอมโมเนียทำปฏิกิริยากับสารเคมีเกิดกาซแอมโมเนีย
    ซึ่งทำให้สีกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อนหรือ
    สีเขียวเข้มถึงสีน้ำเงิน)
การยืนยันผล
     ถ้าการทดสอบให้ผลบวกแสดงว่าอาจมีปรอทแอมโมเนีย เป็นส่วนผสมในตัวอย่าง จะต้องส่งครีมตัวอย่าง
เพื่อตรวจยืนยันผลที่กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อแนะนำ
      การนำหลอดทดลองที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ ให้ทำความสะอาดตามลำดับดังนี้ ให้กระดาษทำความสะอาดเช็ด
ครีมออกจนหมดล้างด้วยน้ำร้อน จากนั้นล้างด้วยน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอก และล้างด้วยน้ำประปาอีก
2-3 ครั้ง จนสะอาดแล้วจึงตากไว้ให้แห้ง

ข้อควรระวัง
1. อย่าวางชุดทดสอบไว้ไกล้มือเด็ก
2.ระวังความร้อนจากน้ำเดือดขณะทดสอบ หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง