ชุดทดสอบคลอแรมเฟนิคลอ 2
( Chloramphenical )

( คลอแรมเฟนิคอล เมโทรนิดาโซล เดปโซนและกลุ่มซัลโฟนาไมด์)

-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
1. ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว
2. สนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในฟาร์มกุ้ง และไก่ สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ     ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปนำเข้า
3. สนับสนุนการแก้ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ
-ตัวอย่างเป้าหมาย   เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
-ชุดทดสอบ    ประกอบด้วย
       1.ขวดแก้วทดสอบ          20 ขวด
       2.หลอดพลาสติกสำหรับตักตัวอย่างและผงยา          10  อัน
       3.หลอดดูดขนาด 3 มิลลิลิตร           2  อัน
       4.น้ำยา Chloram 1          1 ขวด
       5.ผงยา Chloram 2           1 ขวด
       6.น้ำยา Chloram 3           1 ขวด
       7.ผงยา Chloram 3           1 ขวด
       8.ผงยา Chloram 4           1 หลอด
       9.น้ำยา Chloram 5           2 ขวด
     10.ผงยา Chloram 5           10 ขวด
-วิธีทดสอบ
     ก.ให้เตรียม น้ำยาผสม Chloram 3 ก่อนเริ่มทำการทดสอบดังนี้
         เตรียมผงยา Chloram 3 ทั้งหมดลงในขวดน้ำยา (สำหรับหยด) Chloram 3 เขย่าให้ละลายจนหมด ก่อนนำไปใช้ทดสอบ
         (น้ำยาผสมแล้วมีอายุ 3 เดือน)
     ข.ให้เตรียม น้ำผสม Chloram 5 ก่อนเริ่มทำการทดสอบ ดังนี้
         เติมน้ำยา Chloram 5 (ในข้อ 9) จำนวน 4 มิลลิตร ลงในขวดผง Chloram 5 (ในข้อ 10) จำนวน 1 ขวด ต่อการทดสอบ 1 ครั้ง
         เขย่าให้ละลาย
การทดสอบตัวอย่าง
     1.ตักผงตัวอย่างขนาดปลายหลอดพลาสติกใส่ในหลอดแก้วทดสอบ เติมน้ำยา Chloram 1 จำนวน 3 มิลลิลิตร เขย่าให้ละลาย
        แบ่งน้ำยาครึ่งหนึ่งใสขวดแก้วทดสอบ ให้เป็น ขวดที่ 1
     2.ในน้ำยาที่เหลือเติมผง Chloram 2 ขนาดเท่าปลายหลอดพลาสติก เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที เมื่อครบเวลา รินชั้นน้ำใสลง
        ขวดแก้วทดสอบเปล่าและเขียนแจ้ง ขวดที่ 2
     3.เติมน้ำยาผสม Chloram 3 (ก) จำนวน 2 หยด ลงในขวดที่ 1 และที่ 2 เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 2 นาที
     4.เติม ผงยาChloram 4 ขนาดเท่าปลายหลอดพลาสติก ลงในขวดทดสอบแต่ละขวด (ขวดที่ 1 และ 2) เขย่าให้ละลาย
     5.เติมน้ำยา ผสม Chloram 5 (ข) ในขวดทดสอบทั้งสอง ขวดละ 1 มิลลิลิตร สังเกตสีและตะกอนที่เกิดขึ้น
การแปลผล
     1) ถ้า ขวดที่ 1 เป็นสารละลายสีเหลือง และขวดที่ 2 มีตะกอนหรือสารละลายสีส้ถึงแดง
      แสดงว่า ตัวอย่างเป็น คลอแรมเฟนิคอล ( Chloramphenicol ) หรือเมโทรนิดาโซล ( metronidazole ) หรือมีตัวยาดังกล่าว ผสมอยู่
     2) ถ้า ทั้งสองขวดมีตะกอนหรือสารละลายสีส้มถึงสีแดง
      แสดงว่า ตัวอย่างเป็น เดปโซน ( Dapsone )

-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 10 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ปี
-ความไวของชุดทดสอบปริมาณต่ำสุดที่ตรวจได้คือ 100 ไมโครกรัม
- ข้อควรระวัง  ชุดทดสอบประกอบด้วยสารเคมี ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง หากหกเปื้อนหรือส่วนใดของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำและ
                       ฟอกสบู่ให้สะอาด
- การเก็บรักษาชุดทดสอบ  เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีดเลี่ยงแสงแดด
- การทำลายตัวอย่างหลังทดสอบ  นำน้ำยาทดสอบรวมทั้งสารเคมีเหลือใช้ไปเจือจางด้วยน้ำจำนวนมาก ก่อนเททิ้ง
หมายเหตุ  1. เมื่อได้ผลทดสอบตามกรณีที่ 1 หรือ 2 ดังกล่าว ควรส่งตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์
                     การแพทย์
                  2. ขวดแก้วทดสอบที่ใช้แล้ว ล้างให้สะอาด นำมาใช้ได้อีก


อ้างอิง : เอกสารแนบ ชุดทดสอบคลอแรมเฟนิคอล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์