ชุดทดสอบสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ

-หลักการ
      น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จะเสื่อมสภาพ สี กลิ่น รสชาติ จะเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเกิดสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สารโพลาร์ ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือสารโพลีไซคลิกอะไรมาติกไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้น การใช้น้ำมันที่เสื่อมคุณภาพปรุงอาหารจึงเป็นความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับอันตราย
ประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้น้ำมัน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 พ.ศ. 2547 กำหนดให้น้ำมันที่ใช้ทอด หรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายมีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนักหรือไม่เกิน 25%

- ประโยชน์ของชุดทดสอบ
     ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันปรุงอาหารนอกห้องปฏิบัติการ ให้ผลรวดเร็วภายใน 2-3 นาที การตรวจวิเคราะห์ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง ซึ่งจะทำให้คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้ / ชุด 25 ตัวอย่าง
- ความไวของชุดทดสอบ
ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 5 กรัม / 100 กรัม (5%)
     ประสิทธิภาพของชุดทดสอบโดยเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์จากชุดทดสอบเทียบกับ
วิธีมาตรฐาน IUPAC 2.507 Minicolumn Chromatography ชุดทดสอบให้ความถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 99.2 โดยมีค่าพยากรณ์ปริมาณสารโพลาร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 25% ร้อยละ 98.7 ค่าพยากรณ์ปริมาณสารโพลาร์
มากกว่า 25% ร้อยละ 100

- ใน 1 กล่องประกอบด้วย
1. หลอดทดสอบตัวอย่าง                                    ..........  25 ชิ้น
2. หลอดดูพลาสติก(ใช้ในการดูดและหยดตัวอย่าง     25 ชิ้น
3. น้ำยาทดสอบสารโพลาร์                                 .........    1 ขวด
4. คู่มือการใช้ชุดทดสอบ                                      ........... 1 แผ่น

วิธีทดสอบหาสารโพล่า

1. เติมน้ำยาทดสอบโพลาร์ลงในหลอดทดสอบตัวอย่าง
จำนวน 4 หยด
2. จากนั้นเติมตัวอย่างน้ำมันลงในหลอดทดสอบตัวอย่าง
จำนวน 2 หยด
3. กดปิดฝาหลอดทดสอบตัวอย่างให้แน่น เขย่าแนวขวาง 30 วินาที
แล้วแปลผลทันที
วิธีเก็บรักษา / ข้อควรระวัง
-
เก็บน้ำยาชุดทดสอบตัวอย่างหลังการใช้งาน ไม่ให้ถูกแสงแดดและความร้อน / เก็บที่อุณหภูมิห้อง /
  สามารถเก็บไว้นาน 12 เดือน จากวันผลิต
-
หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือด้วยสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาด
- ควรเก็บชุดทดสอบให้ไกลมือเด็ก

หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง