ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

-หลักการ
ไอโอดีนเป็นสารจำเป็นในการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้มีประกาศฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) กำหนดให้เกลือบริโภคเป็นอาหารกำหนดคุณภาพ ซึ่งต้องมีไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ปัจจุบันยังตรวจพบเกลือบริโภค มีปริมาณไอโอดีนต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือ ขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือ นอกห้องปฏิบัติการ ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนนี้ ใช้ตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือเพื่อ ให้ทราบว่าเกลือนั้นมีไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้หรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน หรือการได้รับไอโอดีนมากเกินไป 
ผลกระทบต่อสุขภาพ
     ถ้าร่างกายได้รับสารไอโอดีนในแต่ละวันไม่เพียงพอจะทำให้ ความต้านทานโรคต่ำ หรืออาจเกิดโรคต่างๆ เช่นโรคปัญญาอ่อน โรคเอ๋อ ฯลฯ
ตัวอย่างเป้าหมาย
     เกลือบริโภค และที่มีฉลากแสดงการเสริมไอโอดีนด้วยโพแทสเซียมไอโอเดต
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 60 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ป
-ความไวของชุดทดสอบระดับต่ำสุดที่ตรวจสอบได้ คือ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อุปกรณ์ชุดทดสอบ
ก. อุปกรณ์ในชุดทดสอบ
    1. หลอดแก้ว                                                                    6   หลอด
    2. ช้อนพลาสติก                                                               6  อัน
    3. หลอดฉีดยา                                                                 1  หลอด
    4. ปากคีบ                                                                        1  อัน
    5. น้ำยาไอโอดีน 1                                                            1  ขวด
    6. น้ำยาไอโอดีน 2                                                            1  ขวด 
    7. น้ำยาไอโอดีน 3                                                            1  ขวด 
    8. สารไอโอ 4 (เตรียมใหม่ก่อนใช้ทดสอบทุกครั้ง)                 3  ขวด
    9. คู่มือชุดทดสอบ                                                             1  แผ่น

ข. อุปกรณ์อื่นที่จำเป็น
    - นาฬิกาที่มีเข็มวินาที
         
หมายเหต
       ควรจัดเตรียมตัวอย่างเกลือที่ต้องการทดสอบไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง ในการละลาย ไอโอ 4 แต่ละขวด
ขั้นตอนการทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

1. เติมน้ำยาไอโอ 1 มิลลิลิตร ลงใน ไอโอ 4 เขย่าให้เข้ากัน
2. ตักตัวอย่างเกลือ จำนวน 1 ช้อน ลงในหลอดแก้ว
3. เติมน้ำยาไอโอ 1 จำนวน 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน
4. หยดน้ำยาไอโอ 2 จำนวน 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน และทิ้งไว้ 1 นาที
5. ใส่ชิ้น กระดาษ ไอโอ 3 จำนวน 2 ชิ้น เขย่าและทิ้งไว้ 1 นาที
6. หยดน้ำยา ไอโอ 4 จำนวน 1 หยด เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 นาที
    สังเกตสีของสารละลาย
การระมัดระวัง
สารไอโอ 2 เป็นกรด ในกรณีที่สัมผัสล้างด้วยน้ำและสบู่
•เก็บชุดทดสอบให้ไกลจากเด็ก
•เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่มีแสงเป็นเวลา 12 เดือน
ปิดฝาขวดไอโอ 3 ให้สนิท หลังการใช้งาน
หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง