ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา)

-หลักการ      มีการนำวัตถุกันเสียกันรามาใส่ในน้ำดองผักผลไม้ที่าวงขายในตลาดเพื่อให้น้ำดองผักผลไม้ ดูใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ กรดซาลิซิลิคเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เนื่องจากกรดซาลิซิลิคเป็นสารเคมีที่มีคุฯสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดี แต่เป็นอันตรายกับมนุษย์       กระทวงสาธารณะสุขจึงได้กำหนดห้ามนำกรดซาลิซิลิคมาใช้เจือปนในอาหาร แต่ปัจจุบันยัง ตรวจพบกรดซาลิซิลิคในอาหารหลายชนิด ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบกรดซาลอซิลิค เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบ กรดซาลิซิลิคในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
 ผลกระทบต่อสุขภาพ
      ถ้าได้รับกรดซาลิซิลิคจนมีความเข้มข้นในเลือด 25-35 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลิลิตร จะมีอาการอาเจียน หูอื้อ มีไข้ และอาจถึงตายได
ตัวอย่างอาหาร    น้ำดองผัก  น้ำดองผลไม้
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสอบกรดซาลิซิลิคในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลทันที
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด
ชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 50 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ป
-ความไวของชุดทดสอบระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัม / กิโลกรัม

1.เทน้ำดองผักหรือผลไม้ใส่ถ้วยเบอร์1 และเบอร์ 2
   ถ้วยละ5มิลลิลิตร(ควรกำหนดเบอร์บนถ้วยก่อนใส่ตัวอย่าง)
2. หยดน้ำยาทดสอบกรดซาลิซิลิค1 ลงในถ้วยที่ 2 จำนวน 1 ซีซี
3. เติมน้ำยาทดสอบกรดซาลิซิลิค 2 ลงในถ้วยทั้ง 2 ถ้วยละ 1 ซีซี    สังเกตสีที่เกิดขึ้นในถ้วยทั้ง 2 ทันที โดยไม่ต้องเขยา
การประเมินผล   
1. ถ้าถ้วยที่ 1 เกิดสีเดียวกับถ้วยที่ 2  (แต่ความเข้มของสีอาจไม่เท่ากัน) แสดงว่าอาหารนั้นมีกรดซาลิซิลิค
2. ถ้าถ้วยที่ 1 ไม่เกิดสีเดียวกันกับถ้วยที่ 2 แสดงว่าอาหารนั้นไม่มีกรดซาลิซิลิค
ข้อควรระวัง     
-น้ำยาทดสอบกรดซาลิซิลิค 1 และ 2 เป็นกรดเล็กน้อยหากหกเปื้อนมือ ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสะบู่ให้สะอาด -ย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก
หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง