ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร / สั่งซื้อร่วงหน้า 15 วัน


-หลักการ
        การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่ง
ชี้คุณภาพของอาหารได้ กระทรวงสาธารณะสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522),265 (พ.ศ.2545) ฯลฯ กำหนดปิมาณบักเตรีในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบบักเตรีในอาหารเกินมาตรฐาน ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบปริมาณบักเตร
ีในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบปริมาณบักเตรีในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
        ใช้ตรวจสอบเบื้อต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของบักเตรีเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 12 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 3 เดือน
-ความไวของชุดทดสอบจำนวนเชื้อบักเตรีต่ำสุดที่ตรวจได้ 10 โคโลนี หรือ 10 ตัว ต่ออาหาร 1 กรัม
-อุปกรณ์ในชุดทดสอบ
  1. กระดาษทดสอบ                                          12 ซอง 
  2. หลอดฉีดยาปราศจากเชื้อ                              48 หลอด
  3. ถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ                               12 ใบ
  4. น้ำยา 1 น้ำยา 2 น้ำยา 3 และน้ำยา 4 อย่างละ   12 ขวด
  5. สำลีและขวดแอลกอฮอล์                                1 ชุด
  6. น้ำยาฆ่าเชื้อ                                                   1ขวด
  8. คู่มือชุดทดสอบ                                             1 แผ่น
- อุปกรณ์ประกอบการตรวจทดสอบ
  - เครื่องชั่งที่อ่านได้ละเอียด 1 กรัม
  - ช้อนสเตนเลส กรรไกร และไฟแช็ก
การแบ่งกลุ่มอาหารสำหรับทดสอบ
อาหารควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มที่ 1
        ชนิดสเตรีไลส์ หรือ ยู เอส ที : นมสด นมคืนรูป นมแปลงไขมัน นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์นม
                      นมดัดแปลงสำหรับทารก อาหารทารก และอาหารเสริมสำหรับเด็ก
                      ชนิดไม่หวาน : นมข้น
                     อาหารกลุ่มที่ 1 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบทุกข้อ ยกเว้น ข้อ 5-7
กลุ่มที่ 2         ชนิดผง หรือ พาสเจอร์ไรส์ : นมสด นมคืนรูป นมแปลงไขมัน นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์นม
                      นมดัดแปลงสำหรับทารก อาหารเสริมสำหรับทารก ครีม และ ไอศกรีม
                      ชนิดหวาน : นมข้น
                       อาหารกึ่งสำเร็จรูป : บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจับ เส้นหมี่ และ วุ้นเส้น
                      ซอส : ซอสพริก ซอสแป้ง ซอสมะเขือเทศ และซอลมะละกอ    
                      อาหารกลุ่มที่ 2 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบทุกข้อ ยกเว้น ข้อ 6
กลุ่มที่ 3          ชนิดเหลว : ครีม ไอศกรีม
                      เครื่องปรุงของอาหารกึ่งสำเร็จรูป : บะหมี่ ก๋วยเต๋ยว ก๋วยจั๊บ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น
                      อาหารกลุ่มที่ 3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบทุกขั้นตอนยกเว้น ข้อ 7
กลุ่มที่ 4          อาหารพร้อมปรุง อาหารดิบ นมดิบ
                      อาหารปรุงสุกพร้อมบริโภค : อาหารรถเข็น แผงลอย อาหารในร้าน / โรงเรียน ฯลฯ
                      อาหารกลุ่มที่ 4 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบทุกขั้นตอน
- ขั้นตอนการทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร

1. ผู้ตรวจสอบใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดมือทั้ง 2 ข้าง ช้อน กรรไกร
    และภาชนะบรรจุอาหาร บริเวณที่ต้องการเปิดภาชนะบรรจุอาหาร
    บริเวณที่ต้องการเปิดภาชนะ
2. ใช้ไฟแช็ก รนกรรไกร ถือไว้ไห้เย็นสักครู่ แล้วตัดภาชนะบรรจุ
    ใช้ไฟแช็กรน ช้อน แล้วถือไว้ให้เย็นสักครู่ แล้วตักอาหาร
3. ชั่งอาหาร 11 กรัม ใส่ในถุงพลาสติก ปราศจากเชื้อ
4. เทน้ำยา 1 จำนวน 1 ขวด ลงในถุงพลาสติก แล้วเขย่าถุงแรงๆ  
    อย่างน้อย 25 ครั้ง
    ใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำจากถุง 1 ซีซี (1 ml) (ระวังการปนเปื้อนของ
    เชื้อจากภายนอกอย่าให้ส่วนล่างของหลอดฉีดยา สัมผัสกับมือ
    ผู้ตรวจสอบหรือสิ่งอื่นๆ ก่อนใช้ดูดน้ำ
5. ฉีดลงในขวดน้ำยา 2ปิดฝาให้สนิทแล้วเขย่าขวดแรงๆ อย่างน้อย 25 ครั้ง
    แล้วใช้หลอดฉีดยาอันใหม่ดูดน้ำจากขวดจำนวน 1 ซีซี.
6. ฉีดลงในขวดน้ำยา 3 ปิดฝาเขย่าขวดแรงๆ อย่างน้อย 25 ครั้ง     แล้วใช้หลอดฉีดอันใหม่ดูดน้ำจากขวดจำนวน 1 ซีซี.
7. ฉีดลงในขวดน้ำยา 4 ปิดฝาเขย่าขวดแรงๆ อย่างน้อย 25 ครั้ง แล้วใช้หลอดฉีดยาอันใหม่ดูดน้ำยาจากขวดจำนวน 1 ซีซี.
8. แตะปลายหลอดฉีดยากับกระดาษทดสอบแล้วฉีดน้ำออกจนหมด
9. รีดอากาศออกจากซองกระดาษทดสอบเบาๆ ปิดซองให้สนิท แล้วเก็บกระดาษทดสอบในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง นาน 24 ชั่วโมง
การปฏิบัติเมื่อใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มเสร็จแล้ว
       กระดาษทดสอบที่ใช้แล้ว มีเชื้อจุลินทรีย์ให้ฆ่าเชื้อ โดยเทน้ำยาฆ่าเชื้อลงในซองกระดาษทดสอบ
       ประมาณ 1/3 ของซอง ปิดซองให้สนิท เก็บไว้นาน 30 นาที แล้วทิ้งซอง
ข้อควรระวัง
        1. หากน้ำยาฆ่าเชื้อหกเปื้อนมือ ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด
        2. อย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก
        3. ระวังการใช้ไฟแช็ก อย่าจุดไฟแช็กไกล้สำลีชุบแอลกอฮอล์
การเก็ยรักษาชุดทดสอบ / อายุการใช้งาน
         1. เก็บซองกระดาษทดสอบ หลอดฉีดยา ถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ และขวดน้ำยา 1-4 เก็บไว้ในตู้เย็น
             อายุการใช้งาน 3 เดือนจากวันที่ผลิต
         2. ปิดฝาขวดแอลกอฮอล์ให้สนิทตลอดเวลาเพื่อป้องกันแอลกอฮอล์ระเหย หมายเหต
   - วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ      ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง