ProductS
 

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง


-หลักการ
 
      การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร หรือโรคอาหารเป็นพิษ โคลิฟอร์มเป็นเชื้อบักเตรีชนิดหนึ่ง ซึ้งถ้าตรวจพบเชื้อ โคลิฟอร์มปนเปื้อนในน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ำและน้ำแข็งนั้นไม่สะอาด ไม่สมควรนำมาใช้บริโภค ปัจจุบันมีการตรวจพบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งเกินมาตรฐาน ดังนั้น กรมวิทยาสาศตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผล ภายใน 24 ชั่วโมง
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
     ชุดทดสอบใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า น้ำและน้ำแข็งมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรี ชนิดโคลิฟอร์มเกินมราตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 20 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 1 ปี
-ความไวของชุดทดสอบจำนวนโคลิฟอร์มต่ำสุดที่ตรวจได้ 1 โคโลนี หรือ1 ตัว ต่อน้ำ 1 ซีซี ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

1.ผู้ตรวจสอบเช็ดมือทั้ง 2 ข้าง และเช็ดปากภาชนะบรรจุตัวอย่าง
   ให้ทั่วด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์
2. เขย่าภาชนะบรรจุตัวอย่างแรงๆอย่างน้อย 25 ครั้ง
3.ฉีกซองหลอดฉีดยาตรงรอยฉีกแล้วดึงหลอดฉีดยาออกจากซอง
   (ระวังการปนเปื้อนของเชื้อจากภายนอกอย่าให้ส่วนล่างของหลอ
   ฉีดยาสัมผัสกับมือผู้ตรวจสอบหรือสิ่งอื่นๆ ในขั้นตอนที่ 3 ถึง 4)
4. ดูดตัวอย่างน้ำ 1 ซีซี (1 ml.) แล้วฉีดลงบนกระดาษทดสอบ
    โดยให้ปลายหลอดฉีดยาแตะถูกกระดาษทดสอบ
     (ระวังอย่าให้มือแตะถูกกระดาษทดสอบ)
5. รีดอากาศออกจากซองกระดาษทดสอบเบาๆแล้วปิดซองให้สนิท
6. เก็บซองกระดาษทดสอบในที่มืด เช่นลิ้นชักหรือห่อด้วยกระดาษ
    ทึบแสง ที่อุญหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง


7. การประเมินผลเมื่อพบจุดบนกระดาษคือไม่ผ่านการตรวจสอบ

หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง