ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว)ในอาหาร

-หลักการ
 
      แม่ค้าได้นำผงเคมีที่ใช้ฟอกขาวมาใช้ในอาหาร เพื่อให้อาหารมีสีขาว ดูคุณภาพดีและมีบางคนได้ใช้ผงเคมีที่ฟอกแห ได้แก่โซเดียมไดไทโอไนต์ หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาฟอกอาหารหลายอย่าง แต่สารที่ใช้ฟอกแหนี้เป็นอันตราย พบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหารหลายชนิด ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบ โซเดียมซัลไฟต์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสอบสารฟอกขาวชนิดโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ได้อย่างรวดเร็ว -จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 100 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ปี
-ความไวของชุดทดสอบระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ ร้อยละ 0.05
อุปกรณ์ในการทดสอบ

   -        ถ้วยพลาสติก                                             1              ใบ
   -        น้ำยาทดสอบในขวดหยด                          1              ขวด
ขั้นตอนการทดสอบ 

1.ถ้าอาหารเป็นของเหลวให้เทตัวอย่างของเหลวนั้น
   ลงในถ้วยพลาสติก จำนวน 5 มิลิลิตร ถ้าอาหารเป็นของแข็ง    ตักอาหารครึ่งช้อนชาใส่ในถ้วยเติมน้ำสะอาดประมาณ
   10 มิลลิลิตร แล้วบดตัวอย่างให้แตก
2. หยดน้ำยาทดสอบ จำนวน 1-3 หยด ลงในถ้วยเขย่าให้เข้ากัน
    สังเกตุสีของส่วนที่เป็นน้ำในถ้วย

การประเมินผล
1.ถ้าของเหลวมี  สีเทา หรือ สีดำ แสดงว่า    อาหารมีสารโซเดียมไฮโดซัลไฟต์ (ไม่ควรรับประทาน )
2.ถ้าของเหลวมี  สีฟ้าอ่อน หรือ สีเขียว แสดงว่าอาหาร   ไม่มีสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์

 

หมายเหตุ -วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ                 ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง