ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ(SWAB TEST)

-หลักการ
      ภาชนะบรรจุอาหาร และมือผู้สัมภัสอาหาที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนา ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารขึ้น เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะและมือ นอกห้องปฏิบัติการได
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ ชุดทดสอบความสะอาดนี้ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารหรือมือผู้สัมผัสอาหาร หรืออาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีที่อาจทำให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการบริโภคอาหารเป็นพิษ
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 20 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 6 เดือน ขั้นตอนการทดสอบ ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

1. ผู้ตรวจสอบเช็ดมือทั้ง 2 ข้างด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์
2. ฉีกซองบรรจุไม้พันสำลีด้านที่ไม่มีสำลี นำไม้พันสำลีจุ่มลงใน
    น้ำยาทดสอบให้หมาดๆ
3.3.1 มือ ผู้บริการ หงายผ่ามือขึ้น เช็ดรอบนิ้วจากปลายนิ้วถึงข้อที่ 2
    ส่วนหัวแม่มือเช็ดถึงข้อที่ 1
3.3.2 แก้วน้ำและถ้วยกาแฟ เช็ดจากขอบบนลงมาครึ่งนิ้ว
        ทั้งภายนอกและภายในแก้ว
3.3.3 จาน ชาม ถ้วยขนม เขียง ผ้าเช็ดต่างๆ เช็ดให้ได้พื้นที่ตรงกลาง
         ประมาณ 2 X 2 ตารางนิ้ว
3.3.4 ป้ายอาหารบางส่วน
4. นำไม้พันสำลีลงในขวดทดสอบ พร้อมกับหักไม้พันสำลีด้านที่
    สัมผัสออก ปิดฝาให้แน่น ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 3 วัน

5. การผ่านผลทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ
     
    ระดับ C ไม่มีตะกอนดำ

    ระดับ +1 มีตะกอนดำที่ปลายสำลี

    ระดับ +2 มีสีดำกระจายทั่วขวด แต่ยังมองทะลุขวดได้

    ระดับ +3 มีสีดำเข้ม มองไม่เห็นสำลี

หมายเหตุ - หลังทดสอบ 1 - 2 วัน ถ้าน้ำยาทดสอบเปลี่ยนแปลงเป็นระดับ +3 แล้วก็ประเมินผลได้เลย                 ไม่ต้องรอจนครบ 3 วัน   
            -วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ                 ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง