ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้ MJPK (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)

-หลักการ
      มีการส่งเสริมให้บริโภคผักผลไม้ เพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรง แต่มักจะมีคำถามจากผู้บริโภคเสมอว่า ผักหรือผลไม้นั้นๆ มียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการที่จะนำมาประกอบอาหารหรือไม่ เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต, คาร์บาเมต) ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ

      ชุดทดสอบนี้สามารถนำไปใช้ตรวจหาสารฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต) ในอาหาร ทราบผลได้ภายใน 1 ชัวโมง
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด
ชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 10 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 1 ปี / สินค้าส่งด่วน ภายใน2วัน นับจากวันส่ง

-ความไวของชุดทดสอบ
ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.05 มก./กก.
- อุปกรณ์
1. ขวดพลาสติก (ขวดสกัด) 10 ขวด
2. หลอดทดสอบชนิดแก้ว 10 อัน
3. หลอดทดสอบชนิดพลาสติก 11 อัน
4. หลอดหยดขนาด 3 ซีซี 3 อัน
5. หลอดหยดขนาดเล็ก 1 อัน
6. ถุงมือ 2 คู่

- สารเคมี
1. น้ำยาสกัด 1 ขวด
2. น้ำกลั่น 1 ขวด
3. น้ำยาทดสอบ 1 / 1 ขวด
4. น้ำยาทดสอบ 2 / 1 ขวด
5. น้ำยาทดสอบ 3 / 1 ขวดวิธีทดสอบ

1. หั่นผักหรือผลไม้ที่จะตรวจให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในขวดสกัด
    ตัวอย่างให้ได้ 3 ขีดของขวด
2. เติมน้ำยาสกัด 6 ซีซี ปิดฝาขวดให้แน่น เขย่าแรงๆ ประมาณ 2 นาที
3. ค่อย ๆ เปิดฝาขวด รินน้ำยาสกัด ลงในหลอดแก้วจนหมด
4. จุ่มหลอดแก้วลงในแก้วน้ำที่มีน้ำอุ่นอยู่ประมาณครึ่งแก้ว     เพื่อระเหยน้ำยาสกัด
5. ขณะรอน้ำยาสกัดระเหย เติมน้ำกลั่น 1 ซีซี.     ลงในขวดน้ำยาทดสอบ 1 ตั้งทิ้งไว้
6. แกว่งหลอดที่จุ่มอยู่ในแก้วน้ำอุ่นจนน้ำยาสกัดเหลือประมาณ 
    1 หยด ยกออกหมุนหลอดจนแห้ง
7. เติมน้ำยาทดสอบ 2 ลงในหลอดแก้ว ข้อ 6 และหลอดควบคุม หลอดละ 3 ซีซี.
8. เติมน้ำยาทดสอบ 1 ที่เตรียมไว้ลงในหลอดแก้ว     และหลอดควบคุม หลอดละ 2 หยด เข่ยาและตั้งทิ้งไว้
9. รินน้ำยาจากหลอดแก้ว ลงในหลอดพลาสติก  (หลอดตัวอย่าง)
10. เติมน้ำยาทดสอบ 3 ลงในหลอดตัวอย่างและหลอดควบคุม
      หลอดละ 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน จับเวลา สังเกตุสีที่เกิดขึ้น
      ที่เวลา 5 นาที พอดี
การอ่านผลชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (MJPK)

ข้อควรระวัง
-
หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือด้วยสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาด- ควรเก็บชุดทดสอบให้ไกลมือเด็ก
หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง