ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ)ในอาหาร

-หลักการ      การบริโภคอาหารที่มีสารบอแรกซ์เจือปนจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงห้ามนำสารบอแรกซ์มาเจือปนในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบสารบอแรกซ์ในอาหารหลายชนิด ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง -ประโยชน์ของชุดทดสอบ
      ใช้ตรวจสอบบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร ซึ่งจะทราบผลได้ทันที เพื่อเป็นแนวทางเฝ้าระวังความปรอดภัยของอาหาร
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 50 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ปี
-ความไวของชุดทดสอบระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ในอาหาร)ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ในสารเคมี)
ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบบอแร็กซ์ในอาหารและสารเคมี (ผงกรอบ)

1.สับอาหารเป็นชิ้นเล็กๆเท่าหัวไม้ขีดไฟ
2.ตักอาหาร 1 ช้อน ลงในถ้วย
3.เติมน้ำยาทดสอบบอแรกซ์ลงในอาหารจนชุ่ม แล้วกวนให้เข้ากัน
4.จุ่มกระดาษขมิ้นให้เปียกครึ้งแผ่น
5.นำกระดาษขมิ้นที่จุ่มในอาหารที่เปียกวางบนจาน แล้วนำไปวางกลางแดด 10 นาที
6.ถ้ากระดาษมีสีส้มจนถึงแดง แสดงว่ามีสารบอแรกซ์ปนอยู่
ข้อ ควรระวัง1. น้ำยา ทดสอบบอแรกซ์ สภาพเป็นกรด หากเปื้อนมือหรือส่วนใดของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำสบู่
2. ห้าม วางไกล้มือเด็ก การ เก็บรักษา
- เก็บ ที่อุณหภูมิห้อง
- กระดาษ ขมิ้นเมื่อใช้แล้วต้องปิดฝาให้สนิท
- ห้ามถูกแสงแดด ข้อควรระวัง
-
หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือด้วยสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาด
-  ควรเก็บชุดทดสอบให้ไกลมือเด็ก หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง