น้ำยาพ่นหมอกควันละอองฝอย เดลต้าเมทริน 0.5 % ( ดีไซด์ 0.5 % สูตรผสม )

รายละเอียด : เดลต้าเมทริน 0.5 % / ดีไซด์ 0.5 % สูตรผสม
   ดีไซด์ 0.5 % สูตรผสม ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Deltamethrin เป็นสารไพรีทรอยต์สังเคาระห์ ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO)รับรองให้ใช้เพื่อกำจัดยุงและแมลงบินอื่นๆ เช่น แมลงวัน, แมลงหวี่,
ฯลฯ ที่เป็นพาหะนำโรค ทางสาธารณะสุข และแมลงที่เป็นพาหะทางปศุสัตว์ และยังมีสารประกอบ
S-bioallethtin ซึ่งเป็นสาร Knockdown มีประสิทธิภาพในการทำให้แมลงสลบและ
ยังมีสารประกอบ Piperonyl Botoxideเป็นส่วนประกอบที่ป้องกัน การดื้อยาของแมลง
   ดีไซด์ 0.5 %สูตรผสม เหมาะสำหรับการกำจัดยุงและแมลงบินในการกวาดล้างและระบาดรุนแรง เพราะโครงสร้างของดีไซด์มีสารออกฤทธิ์ถึง 3 ชนิด ซึ่งออกฤทธิ์ได้เฉียบพลันโดยการถูกตัวตาย จึงสามารถกวาดล้างยุงและแมลงบินได้อย่างรวดเร็ว
   ดีไซด์ 0.5 % สูตรผสม ปรอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และในฟาร์มปศุสัตว์
   ดีไซด์ 0.5 %สูตรผสม ไม่มีฤทธิ์ตกค้างในเนื้อ นม และไข่ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค
   ดีไซด์ 0.5 % สูตรผสม มีประสิทธิ์ภาพในการกำจัดยุงและแมลงบินได้ดี เพราะสูตรของดีไซด์ เป็นสูตรเฉพาะสำหรับพ่นหมอกควัน(Thermol fogging) และพ่นฝอยละเอียด (ULV)
   - ค่าความปรอดภัย Acute Dermal Rat Ld50 > 2000 mg/kg

อัตราการใช้ส่วนผสมเดลมีไซต์
แมลง การควบคุมทั่วไป กรณีระบาดรุนแรง
การควบคุม กำจัดยุง
พ่นหมอกควัน
100-120 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 7 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่น หมอกควัน ในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตรม.  100 ซีซี ต่อน้ำมันดีเซล หรือน้ำมันก๊าด 5 ลิตร
การควบคุม กำจัดยุง
พ่น (ULV)
100ซีซี ต่อ น้ำ 1/2 ลิตร (พ่น 125 ซีซีลิตรของน้ำยา ที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 100 ตรม.) 100 ซีซี ต่อน้ำ 5 ลิตร
แมลงคลาน เช่น แมลงปีกแข็ง 125-150 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่น หมอกควัน ในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 1ิลิตร ต่อพื้นที่ 200 ตรม. 200-250 ซีซี ต่อ น้ำหรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร