น้ำยาเดลต้า พลูริซิด (PLURICID ) Deltamethrin 2.0 %


สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 2.0 % พลูริซิด
พลูริซิด (Pluricid) 2.0 %
     เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแลมลงสูตรสารแขวนลอยเข้มข้น ( Suspension concentratr )
ไม่มีส่วนผสมของ ตัวทำรายอินทรีย์

พลูริซิด ( Pluricid )2.0 %
สูตรส่วนผสมของ พลูริซิด ที่มีสารสำคัญ ไพริทรอยด์ 2 ชนิด คือ Deltamethrin,Tetramethrin
และสารเสริมฤทธิ์ (Sunergist) คือ Piperonyl butoxide ทำให้พลูริซิด มีประสิทธิภาพดีเยียม
ในการกวาดล้าง(Flushing effect ) แมลงบิน และแมลงคลาน และยังเป็นสูตรที่ช้วยแก้ปัญหาแมลง
ที่ ดื้อต่อสารไพริทอยด์ได้เป็นอย่างดี

พลูริซิด (Pluricid )ให้ผลออกฤทธิ์ต่อ แมลงอย่างรวดเร็ว (Knock down effect ) และป้องกันแมลงนานถึง 2 สัปดาห์
พลูริซิด ( Pluricid) มีคุณสมบัติที่ปรอดภัยกว่าผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงทั่วไป จึงสามารถใช้ในสถานที่ ที่ต้องการ
ความปรอดภัยเป็นพิเศษ เช่น ภายในบ้านเรือน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงอาหารและสถานที่อุตสาหกรรมต่างๆ
พลูริซิด (Pluricid)

อัตราการใช้ 1:150 สำหรับแมลงคลาน
อัตราการใช้ 1:200 สำหรับแมลงบิน

Toxicity of the active ingredients :
  DL 50 acute oral rat
Deltamethrin >5000 mg/kg
Tetamethrin >5000 mg/kg
Piperonyl Butoxide >7500 mg/kg

พลูริซิด : มาตรฐานผลิตภัณฑ์

พลูริซิด ผลิตจากโรงงานมาตรฐานยุโรป ISO 9001 : 2000
ได้รับการขึ้นทะเบียน ดังนี้

* สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทะเบียนวัตุอันตรายเลขที่ 54/2557

* กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 02 04570020

* กระทรวงสาธารณะสุข ประเทศอิตาลี Ltalian MOH- registration no. 18861