น้ำยาเดลต้าเมทริน 2.5% แม็กซายด์
สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 2.5 % EC ( deltamethrin 2.5 % EC )

ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Deltamet เดลต้าเมทริน 2.5 % เป็นสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ซี่งองค์การอนามัยโลก(WHO)รับรองให้ใช้เพื่อกำจัดแมลง ที่เป็นพาหะนำโรคทางสาธารณะสุขและแมลงที่เป็นพาหะทางปศุสัตว์ใช้กำจัดแมลงได้มากชนิด
เช่น แมลงบินได้แก่ แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ ผีเสื้อข้าว แมลงคลานได้แก่ แมลงสาบ มด เห็บ หมัด
แมลงปีกแข็ง แมงมุม ตลอดจนแมลงที่เป็นศัตรูผลิตผลทางการเกษตร เช่น มอดแป้ง มอดข้าวสาร ด้วงงวงข้าว ไรข้าว

  แม็กซายด์ 2.5 % เหมาะสำหรับการกำจัดแมลง แบบกวาดล้างและระบาดรุนแรงเพราะ
โครงสร้างของแม็กซายด์เป็นสูตร EC(EmulsipiableConcentrate) ซี่งออกฤทธิ์ได้เฉียบพลัน
โดยการถูกตัวตายจึงสามารถกวาดล้าง แมลงได้อย่างรวดเร็ว
 แม็กซายด์ 2.5 % ปลอดภัยต่อมนูษย ์และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน องค์การอนามัยโลก และในฟาร์มปศุสัตว์ ไม่มีฤทธิ์ตกต้าง ในเนื้อ นม และไข่ จึ่งทำให้มั่นใจว่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 แม็กซายด์ 2.5 % มีประสิทธิ์ภาพในการกำจัดแมลงสูงกว่า ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 10 เท่า และสามารถใช้ควบคุมแมลง ที่มีการดื้อต่อสารกำจัดแมลง ในกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต ออร์กาโนคลอรีน ได้อีกด้วย

    แม็กซายด์ 2 .5 % สามรถที่จะพ่นหมอกควันโดยผสมน้ำมัน หรือเครื่องพ่นชนิดสเปรย์ ที่ผสมน้ำได้
- ค่าความปลอดภัย Acutr Dermal Rat LD50 > 2000 mg/kg

อัตราการใช้ ควบคุมและกำจัดยุง
ใช้ แม็กซายด์ 50-100 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร
แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตรม.
อัตราการใช้ แมลงบิน เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน
ใช้ แม็กซายด์ 125 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีควบคุมทั่วๆ ไป
ใช้ แม็กซายด์ 200 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีระบาดรุนแรง
1 ลิตรของน้ำยาที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.
อัตราการใช้ แมลงคลาน เช่น แมลงปีกแข็ง
ใช้ แม็กซายด์ 125 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีควบคุมทั่วๆ ไป
ใช้ แม็กซายด์ 200 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีระบาดรุนแรง
1 ลิตรของน้ำยาที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.
อัตราการใช้ส่วนผสมเดลมีไซต์
แมลง การควบคุมทั่วไป กรณีระบาดรุนแรง
การควบคุม กำจัดยุง 100-120 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่น หมอกควัน ในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตรม.  
แมลงบิน เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน 100-120 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร (1 ลิตรของน้ำยา ที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 125-150 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร 150-200 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร
แมลงคลาน เช่น แมลงปีกแข็ง (1 ลิตรของน้ำยา ที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 200-250 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร