ไซเพอร์เมทริน 25 % (ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี)

สารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin )ความเข้มข้น 25% w/v
วิธีใช้
ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว
 
1. สำหรับกำจัดแมลงบิน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

2. สำหรับกำจัดแมลงคลาน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ประโยชน์ 
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

วิธีใช้
๑ เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV)

ต้องใช้โดยผู้ชำนาญในการกำจัดแมลง
     ใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด อัตรา 1 ลิตร แล้วเติมน้ำให้ได้200 ลิตร
แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
สำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด อัตรา 1 ลิตร แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้
ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
       ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังจากฉีดพ่นก่อนการทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
๒ เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)
ไซเพอร์การ์ด25 % 1 ลิตรผสมน้ำมันดีเซล ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ตามคู่มือการใช้งานของเครื่องพ่นหมอกควันของแต่ละ รุ่น หรือ
ไซเพอร์การ์ด25 % 1 ลิตรผสมน้ำมันดีเซล 160 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 50 มิลลิลิตรต่อ 1 ตารางเมตร
-         มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก = 800 mg/kg

วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลื้ยง และเปลวไฟ
คำเตือน
1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่นไซเพอร์การ์ด25 % เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่น ไซเพอร์การ์ด ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณ
ที่ฉีดพ่น ไซเพอร์การ์ด25 % และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุไซเพอร์การ์ด25 % เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7. ห้ามทิ้งไซเพอร์การ์ด25 % หรือล้างภาชณะบรรจุอุปกรณ์หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รับถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ไซเพอร์การ์ด25 %
3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกินไซเพอร์การ์ด25 % ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อม ภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของไซเพอร์การ์ด25 %

ข้อมูลเพิ้มเติมไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง : จำกัดความ Cypermethrin เท่านั้น
อ้างอิง : อาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ (http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4)
ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
กลุ่ม 3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides
            
อันตรายของ cypermethrin มีค่า LD50  (หนู) 247 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษมาก  ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง  ต่อตา  และต่อผิวหนัง  อาการชาที่ผิวหนัง  คัน  ร้อนไหม้  ขาดความสามารถในการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ  ร่างกายทำงานไม่ประสานกัน  หมดสติ  และอาจถึงตายได้   ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปทำให้เกิดอาการปวดท้อง  ท้องร่วง  ถ้าได้รับสารเป็นเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของตับ  cypermethrin เป็นพิษอย่างมากต่อปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ