ProductS
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เบนทาไซด์ 250 อีซี BENTACIDE 250
ประโยชน์  
  ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงคลาน ในบ้านเรือน หรืออาคาร
สถานที่ เช่น แมลงสาบ แมลงวัน ยุง มด และ ปลวก
วิธีใช้  
  ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงสาบ
1.ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับกำจัดแมลงสาบ
ใช้เบนทาไซด์ 250 อีซี จำนวน 1 ส่วน ผสมกับน้ำให้ได้ 120 ส่วน
ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร
 ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อน
 ของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
2.ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับกำจัดแมลงวันแลงยุง
ใช้เบนทาไซด์ 250 อีซี จำนวน 1 ส่วน ผสมกับน้ำให้ได้ 60 ส่วน
ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร
ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร