มอสแท็บ จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
      กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการใช้เคมีกำจัดแมลงเพื่อผลในการตัดวงจรการระบาดของโรคเป็นหลัก
ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพในการลดความชุกชุมของยุงพาหะ แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาต่อสุขภาพ
อนามัยตลอดจนสิ่งแวดล้อมมากเช่นกัน การควบคุมแมลงโดยชีววิธสามารถนำมาใช้ทดแทนหรือ
เสริมการควบคุมยุงพาหะนำโรคด้วยเคมีกำจัดแมลงได้ เนื่องจากเป็นงานใหม่ทำให้การควบคุมยุงโดยชีววิธ
ยังไม่เป็นที่รู้จักและ แพร่หลายเท่าที่ควรี การควบคุมแมลง       โดยชีววิธี เป็นการควบคุมปริมาณแมลงพาหะด้วยศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน และโรคแมลง เป็นต้นเนื่องจากในธรรมชาติจะมีการควบคุมปริมาณของสิ่งมีชีวิตกันเองอยู่แล้ว เพื่อเกิดความสมดุลย์
นักวิทยาศาสตร์จึงอาศัยปรากฏการณ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในงานควบคุมพาหะนำ โรค
ในที่นี้จะกล่างถึงศัตรูธรรมชาติประเภทโรคแมลง โดยเฉพาะจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีเรีย แบคทีเรีย  
      Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ทำให้ลูกน้ำตายได้อย่างไร ตาม ธรรมชาติ ลูกน้ำยุงลายก็มา
ภัยไข้เจ็บอยู่แล้วเหมือนสิ่งมีชิวิตทั่วๆ ไป แต่โรคของยุงลายที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมักจะทำให้
การย่อยอาหาร การหายใจ และการหมุนเวียนโลหิตของลูกน้ำยุงลายผิดปรกติไปจากเดิมโอกาส
ที่แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. israelensis จะเข้าสู่ตัวลูกน้ำยุงลายนั้น เกิดได้ 3 ทาง
คือ ทางผิวหนัง ทางท่ออากาศ และทางปาก ซึ่งสุดท้ายมักพบเกิดขึ้นมากที่สุด แบคทีเรียมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สร้างน้ำย่อย เป็นเหตุให้การย่อยอาหารผิดปรกติลูกน้ำอาจตายได
เพราะสูญเสียธาตุอาหารแบคทีเรีย สามารถสร้างเอนไซม์ทำลายนิวเคลียส
ของเซลล์น้ำย่อย ทำให้เซลล์แตกและมีรูรั่ว ดังนั้น เมื่อเซลล์รอบท่ออาหารของลูกน้ำยุงลายถูกทำลาย
แบคทีเรียจึงมีโอกาสที่จะซึมผ่านเข้าไปในช่องว่างของลำตัว ทวีจำนวนในระบบเลือด(Becteremia)
หรือทำให้เลือดเป็นพิษ (Septicemia)ใน ขณะเดียวกัน การซึมผ่านของของเหลวในระบบทางเดินอาหาร
และระบบเลือด ทำให้สภาวะความเป็นกรดเป็นด่างภายใน ทางเดินอาหารและระบบเลือดเสียสมดุลย์
และเนื่องจากเลือดของแมลงมีคุณสมบัติเป็น bufferต่ำมากดังนั้นหากระดับความเป็นกรด เป็นด่างในเลือดเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นเหตุให้เกิดอาการอัมพาตไดเมื่อเป็นโรคมากๆ
เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆถูกทำลายเกิดการสูญเสียน้ำจากเซลล์และอาจรุนแรง
จนทำให้ลูกน้ำตายได้ในที่สุด* ปริมาณของสารพิษที่สัตว์ทดลองกินเข้าไป คิดเป็นมิลลิกรัม
ต่อ น้ำหนักตัวสัตว์ทดลอง 1 กิโลกรัม และสามารถทำให้สัตว์ตายได้ 50 % ของจำนวนสัตวที่ใช้ในการ
ทดลองทั้งหมดส่วนแบคทีเรียที่ค่า Oral LD50 > 30,000 mg/kg ซึ่งหมายถึงว่า
สัตว์ที่มีน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต้องกินแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. israelensis มากกว่า 30 กรัม
จึงมีโอกาสตาย 50%
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือมอสแท็บ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ได้จากแบคทีเรียสายพันธุ์ท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบเม็ด
ที่มีความปลอดภัย
- มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดย
ให้ความคงทนในการควบคุมลูกน้ำยุงลายได้นาน 3-4 สัปดาห์ ในสภาพน้ำใช้ทั่วไป
- ส่วนในโอ่งเก็บน้ำจะป้องกันลูกน้ำยุงลายได้นาน 4 เดือน สำหรับวิธีการใช้นั้นให้ใส่
มอสแท็บ 1 เม็ดต่อน้ำ 1 โอ่งเล็ก (200 ลิตร) หรือ 5 เม็ดต่อน้ำ 1 โอ่งใหญ่ (1,000 ลิตร)
เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อตรวจพบลูกน้ำ