ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลตาไซด์ 0.5% สูตรผสม ( Deltacide )
ชื่อและสารออกฤทธิ์ :
  -  เอสไบโออัลเลทริน (S-bioallethrin 0.75 %w/v)
  -  สารเดลตาเมทริน( Deltamethrin  0.5 % W/V )
  -  พิบเพอโรนิลบิวท็อกไซด์ (Piperonyl Buuoxide 10.00 % w/v) 
ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัะดยุงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่
เดลต้าไซด์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง

วิธีใช้ : ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นหมอกควัน
          - ใช้ เดลตาไซด์ 1 ลิตรผสมกับน้ำมันโซล่า หรือน้ำมันก๊าด 79 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่
1,000 ตารางเมตร 
           - ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา : ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดแน่น อย่าให้ถูกแสงแดด และเก็บในที่มิดชิด ให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ

คำเตือน : 
1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่น เดลตาไซด์ เสร็จแล้วต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่นในอาคาร ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นและไม่เข้าไปบริเวณนั้น
จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ เดลตาไซด์ เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย หรือส่งคืนผู้ผลิต ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7. ห้ามทิ้ง เดลตาไซด์ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหลงน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น :
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เดลตาไซด์
3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์
4. หากกลืนกินวัตถุอันตราย ห้าม ทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของเดลตาไซด์

ครั้งที่ผลิต (BN)      PTx(ข้างขวด)
วันที่ผลิต (DOM)    ( ข้างขวด)
(yyyy/mm/dd)
ปริมาณสุทธิ 1 ลิตร
 อย.วอส. 1369/2554
ผู้ผลิตโดย : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ( Bayer CropScience )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเพิ้มเติมไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง : จำกัดความ deltamethrin เท่านั้น
อ้างอิง : อาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4
ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
กลุ่ม 3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides

          อันตรายของ deltamethrin มีค่า LD50  (หนู) 129-139 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษมาก  ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดความระคายเคือง  ถ้าความเข้มข้นสูงจะไปทำลายเยื่อบุเมือก  ทางเดินหายใจส่วนบน  ทำให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ  เกิดอาการหายใจถี่รัว  ปวดศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง  สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย  การกลืนหรือกินเข้าไป  ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  การสัมผัสถูกตาก่อให้เกิดการระคายเคือง  ทำให้ตาแดง  เจ็บตา  น้ำตาไหล  deltamethrin ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง  แต่สามารถทำลายปอด  ทรวงอก  ระบบหายใจ  ไต  ท่อไต   กระเพาะปัสสาวะ  ทางเดินอาหาร  และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์  ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์หากมีการใช้และจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

กลุ่ม 5. Inorganic Insecticides  
           สารประเภทนี้ไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ  มักเป็นผลึกคล้ายเกลือ  มีความคงตัวและละลายน้ำได้  เช่น boric acid  พบในสเปรย์กำจัดแมลงสาบ
อันตรายของ piperonyl butoxide มีค่า LD50 (หนู) มากกว่า 5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษน้อย  เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน  หายใจ  หรือซึมผ่านผิวหนัง  อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารตอนล่าง เช่นคลื่นไส้  อาเจียน  ท้องร่วง  ถ้ากินเข้าไปมากจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง  คลื่นไส้  กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน  ตัวสั่น  หมดสติ  อาการจะมากขึ้นถ้าได้รับติดต่อกันนานๆ  piperonyl butoxide  เป็นอันตรายอย่างมากต่อปลา  มีการทดลองว่า piperonyl butoxide เป็นสารก่อมะเร็ง  และอาจมีผลต่อความผิดปกติของการสืบพันธุ์  S-bioallenthrin (ยังไม่มีบทความแน่ชัด จำกัดที่กลุ่มได ควรศึกษาเพิ้มเติม)  S-bioallenthrin มีค่าเท่ากับ 0.75% w/v ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 15% ของความเข้มข้นที่กำหนด หรือมีค่าสารออกฤทธิ์อยู่ระหว่าง 0.638% ถึง0.863% ของน้ำหนักต่อปริมาตร