น้ำยาพ่นหมอกควันละอองฝอยเดลต้าเมทริน เอ-บากัส 2.5 % ( A-BAGUS 2.5%)


สารเดลต้าเมทริน(Deltamethrin )ความเข้มข้น 2.5% w/w
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ อย./ วอส.620/2553
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 Green Industry / การรับรองเลขที่ ๓-๕๔๒๖/๒๕๕๙
ข้อมูลทั่วไป
-         ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 2.5% w/w
บรรจุภาชนะขวดอลูมิเนียม ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร)
-          เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง
-         สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)ว่าไม่มีฤทธิ์ตกค้างในเนื้อ นม และไข่ จึงมั่นใจว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค
-         การใช้งานสำหรับยุง
๑ เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV)
ใช้ เอ-บากัส 2.5% -  1 ลิตรผสมน้ำ 60 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 20 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร
๒เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)
        ใช้ เอ-บากัส 2.5% 1 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 250 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
ต่อ 100 ตารางเมตร
สำหรับฉีดพ่นพื้นผิว
1.สำหรับแมลงบิน ใช้ เอ-บากัส อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 80 ส่วน ผสมให้เข้ากันแล้วน้ำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น
ในอัตราส่วน 25 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
2.สำหลับแมลงคลาน ใช้ เอ-บากัส อัตรา 1.2 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน ผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมสมนี้
ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร / ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย อาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิว
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังการฉีดพ่นก่อนทำการผลิต ให้ทำความสะอาด
พื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ
-         มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 2,000 mg/kg

ข้อมูลเพิ้มเติมไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง : จำกัดความ deltamethrin เท่านั้น
อ้างอิง : อาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4
ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
กลุ่ม 3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides
อันตรายของ deltamethrin มีค่า LD50  (หนู) 129-139 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษมาก  ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดความระคายเคือง  ถ้าความเข้มข้นสูงจะไปทำลายเยื่อบุเมือก  ทางเดินหายใจส่วนบน  ทำให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ  เกิดอาการหายใจถี่รัว  ปวดศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง  สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย  การกลืนหรือกินเข้าไป  ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  การสัมผัสถูกตาก่อให้เกิดการระคายเคือง  ทำให้ตาแดง  เจ็บตา  น้ำตาไหล  deltamethrin ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง  แต่สามารถทำลายปอด  ทรวงอก  ระบบหายใจ  ไต  ท่อไต   กระเพาะปัสสาวะ  ทางเดินอาหาร  และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์  ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์หากมีการใช้และจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม