ชื่อผลิตภัณฑ์ เดลต้า 100 (Delta 100)


  สารเดลต้าเมทริน(Deltamethrin )ความเข้มข้น 1% W/V
ข้อมูลทั่วไป
- สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 1.0% W/V (Deltamethrin 1.0%)
- มีความเป็นพิษต่ำ ความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์เลี้ยง และพืช
- มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูงกว่าสารชนิดอื่น ๆ
- เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์กว้าง สามารถควบคุมแมลงได้หลายชนิด
- ย่อมสลายได้เองในธรรมชาติ และไม่สะสมในพืช และสัตว์
- สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องหมอกควันและเครื่องพ่น ULV

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

- สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้ เดลต้า 100 - 1 ลิตร ผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 80 ลิตร
แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 80 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

- สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ใช้ เดลต้า 100 - 1 ลิตร ผสมน้ำ 14 ลิตร
แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร


ข้อมูลเพิ้มเติมไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง : จำกัดความ deltamethrin เท่านั้น
อ้างอิง : อาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4
ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
กลุ่ม 3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides
อันตรายของ
deltamethrin มีค่า LD50  (หนู) 129-139 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษมาก  ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดความระคายเคือง  ถ้าความเข้มข้นสูงจะไปทำลายเยื่อบุเมือก  ทางเดินหายใจส่วนบน  ทำให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ  เกิดอาการหายใจถี่รัว  ปวดศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง  สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย  การกลืนหรือกินเข้าไป  ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  การสัมผัสถูกตาก่อให้เกิดการระคายเคือง  ทำให้ตาแดง  เจ็บตา  น้ำตาไหล  deltamethrin ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง  แต่สามารถทำลายปอด  ทรวงอก  ระบบหายใจ  ไต  ท่อไต   กระเพาะปัสสาวะ  ทางเดินอาหาร  และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์  ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์หากมีการใช้และจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม