ชื่อผลิตภัณฑ์  วินเนอร์ 250  (WINNER 250)

สารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin )ความเข้มข้น 25% w/v
ข้อมูลทั่วไป
- บรรจุภาชนะขวดโคเอท (พลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1ลังบรรจุ 12 ลิตร)
-เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นยูแอลวี (เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงแมลง
-         ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Cypermethrin 25% w/v
-         ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.1332/2554
ประโยชน์ 
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
-         สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
วิธีใช้
๑ เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV)
ต้องใช้โดยผู้ชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิว
สำหรับแมลงบิน ใช้ วินเนอร์ 250 อัตรา 100 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 10 ลิตร
แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
สำหรับแมลงคลาน ใช้ วินเนอร์ 250 อัตรา 50 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้
ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
       ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังจากฉีดพ่นก่อนการทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
หรือ ใช้ วินเนอร์ 250 1 ลิตร /ต่อ น้ำสะอาด 70 ลิตร เพื่อพ่นละอองฝอย
๒ เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)
วินเนอร์ 250 - 1 ลิตรผสมน้ำมันดีเซล ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ตามคู่มือการใช้งานของเครื่องพ่น
หมอกควันของแต่ละ รุ่น หรือ
 วินเนอร์ 250 -1 ลิตรผสมน้ำมันดีเซล 160 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 50 มิลลิลิตรต่อ 1 ตารางเมตร
-         มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก = 800 mg/kg
วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลื้ยง และเปลวไฟ
คำเตือน
1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่น วินเนอร์ 250 เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่น วินเนอร์ 250 ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น วินเนอร์ 250 และไม่เข้าไป
ในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ วินเนอร์ 250 เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7. ห้ามทิ้ง วินเนอร์ 250 หรือล้างภาชณะบรรจุอุปกรณ์หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รับถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ วินเนอร์ 250
3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน วินเนอร์ 250 ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อม ภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ วินเนอร์ 250

ข้อมูลเพิ้มเติมไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง : จำกัดความ Cypermethrin
เท่านั้น
อ้างอิง : อาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ (http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4)
ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
กลุ่ม 3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides
   
          อันตรายของ cypermethrin มีค่า LD50  (หนู) 247 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษมาก  ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง  ต่อตา  และต่อผิวหนัง  อาการชาที่ผิวหนัง  คัน  ร้อนไหม้  ขาดความสามารถในการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ  ร่างกายทำงานไม่ประสานกัน  หมดสติ  และอาจถึงตายได้   ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปทำให้เกิดอาการปวดท้อง  ท้องร่วง  ถ้าได้รับสารเป็นเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของตับ  cypermethrin เป็นพิษอย่างมากต่อปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ