คลอรีน POOLCHLOR 90% 50 Kg

รายละเอียดเบื้งต้น
POOLCHLOR 90 P/คลอรีนผงญี่ปุน
ความเข้มข้น 90%
แบบผง ละลายน้ำดี ไม่มีตะกอน
บรรจุ 50 กก/ถัง

ข้อมูลเพิ้มเติมคลอรีน (อังกฤษ: Chlorine) (จากภาษากรีกว่า Chloros แปลว่าสี "เขียวอ่อน") เป็นธาตุเคมีที่มีเลขอะตอม 17 และสัญลักษณ์ Cl เป็นแฮโลเจน พบในตารางธาตุ ในกลุ่ม 17 เป็นส่วนของเกลือทะเลและสารประกอบอื่น ๆ ปรากฏมากในธรรมชาติ และจำเป็นต่อสิ่งมีชวิตส่วนใหญ่ รวมถึงมนุษย์ด้วย ในรูปของก๊าซ คลอรีนมีสีเขียวอมเหลือง มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 2.5 เท่า มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง และเป็นพิษอย่างร้ายแรง เป็นตัวออกซิไดซ์ ฟอกขาวและฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีการใช้ประโยชน์คลอรีนมีประโยชน์ดังนี้

แหล่งที่พบและการผลิตในธรรมชาติคลอรีนอยู่ในรูปของ คลอไรด์ไอออน (chloride ion) หรือเป็นรูปของ เกลือ ซึ่งละลายอยู่ในน้ำทะเลประมาณกันว่ามีอยู่ราว 1.9 %ของมวลน้ำทะเลใน มหาสมุทร ความเข้มข้นของ คลอไรด์ไอออน ที่มากกว่าในน้ำทะเลได้แก่น้ำใน ทะเลเดดซี (Dead Sea) และน้ำในเหมืองเกลือใต้ดิน คลอไรด์ไอออนที่พบทั่วไปได้แก่

ในอุตสาหกรรมธาตุคลอรีนผลิตได้โดยปฏิกิริยา อิเล็กไลสิส (electrolysis) โซเดียมคลอไรด์ ที่ละลายในน้ำ กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการคลอร์อัลคะไล ซึ่งนอกจากได้คลอรีนแล้วยังมีผลพลอยได้ ไฮโดรเจน และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ด้วย, ตาม สมการเคมีข้างล่างนี้

2 NaCl + 2 H2O → Cl2 + H2 + 2 NaOH

สารประกอบคลอรีนสารประกอบคลอรีนมีดังนี้

( อ้างอิง คำนิยาม : คลอรีน )

แหล่งข้อมูลอื่น

หมายเหตุ วิกิพีเดียและแหล่งข้อมูลอื่นไม่ได้สนับสนุน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพียงจำกัดนิยาม : คลอรีน เท่านั้น