บริการ พ่นกำจัดยุงและแมลงนำโรค

ยุง

ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติ ตัวเมียมักจะกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวานในดอกไม้ ยุงยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออก ยุงทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 3,450 ชนิด แต่พบในประเทศไทยประมาณ 412 ชนิด แต่ที่คุ้นเคยกันดี คือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) และยุงลาย (Aedes)

แมลงสาบ

แมลงสาบ (อังกฤษ: Cockroach) เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ Blattodea หรือ Blattaria จัดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตไม่สมบูรณ์ คือ ไม่เป็นตัวหนอนและดักแด้ ปัจจุบันเป็นแมลงที่พบกระจายไปแล้วทั่วโลก โดยติดไปกับยานพาหนะต่าง ๆ พบได้ถึงขนาดบนเครื่องบินโดยสาร[1] ถือเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และน่ารังเกียจโดยทั่วไปแล้ว มีลักษณะลำตัวยาวรีเป็นรูปไข่ เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม มีส่วนหัวซ่อนอยู่ใต้อก มีหนวดยาวคล้ายเส้นด้าย ส่วนขายาวมีหนามคลุม ตัวเต็มวัยมีทั้ง มีปีกและไม่มีปีก เป็นแมลงที่หากินตามพื้นดินเป็นหลักตามที่มืด ๆ หรือในเวลากลางคืน ไม่ชอบที่จะบิน และวิ่งได้เร็วมาก

มด

มด เป็นแมลงในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว มีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมัน ทำหน้าที่หาอาหาร สร้างและซ่อมแซมรัง ปกป้องรังจากศัตรู ดูแลตัวอ่อน และงานอื่นๆ ทั่วไป เป็นวรรณะที่พบได้มากที่สุด วรรณะสืบพันธุ์ เป็นมดเพศผู้ และราชินี เพศเมีย มีหน้าที่สืบพันธุ์ เนื่องจากมดเป็นสัตว์ในวงศ์ Formicidae จึงสามารถผลิตกรดมดหรือกรดฟอร์มิกได้เป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ในวงศ์นี้

ปลวก

ธรรมชาติใกล้ตัว ปลวก “ยอดนักย่อยสลายในธรรมชาติ”
ชื่อแมลง : ปลวก ชื่อสามัญ : Odontotermes takensis Ahmad
ชื่อวิทยาศาสตร์: Termitidae วงศ์ย่อย: Macrotermitinae
วงศ์: Termitidae
วงจรชีวิต : วงจรชีวิต ของปลวกมี 3 ระยะคือ ไข่ ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย
ปลวกรุ่นแรกที่ออกมาจะเป็นปลวกงาน และมี ปริมาณมาก
ตามความต้องการเพราะต้องการปลวกที่จะได้ออกไปหาอาหาร
มาเลี้ยงตัวอ่อนของปลวกรุ่นต่อมาจะเป็น ปลวกทหาร
ซึ่งจะออกมาเพียง 1-2 ตัว และเพิ่มปริมาณมากขึ้น

หนู

หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  จัดในอันดับ สัตว์ฟันแทะ (Order Rodentia)  โดยหนูที่เป็นสัตว์ศัตรูพืชจัดอยู่ในวงศ์ Muridae  ในประเทศ
ไทยที่สำคัญมี 3 สกุล ได้แก่ สกุลหนูพุก (Bandicota spp.) สกุลหนูท้องขาว (Rattus spp.)  และสกุลหนูหริ่ง (Mus spp.)  

หนูถูกระบุว่า เป็นพาหะนำโรค 5 โรค [3] ได้แก่

  1. กาฬโรค

  2. โรคเลปโตสไปโรซีส หรือ โรคฉี่หนู

  3. โรคสครับไทฟัส หรือไข้รากสาด

  4. โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย

  5. โรคพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ปอด พยาธิตัวกลม